SOCAR

Böyük mühəndis

2183 ₼
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
14.03.23 - 13.04.23

İş haqqında məlumat

 • Şöbədə elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində iştirak edilməsi;
 • Geoloji modelin qurulması;
 • Ekspertiza zamanı təklif və iradların nəzərə alınaraq modelin yenilənməsi;
 • Qeyri-müəyyənliklərin və risklərin analizi;
 • Seysmik məlumatların interpretasiyası və atribut analizləri prosində iştirak edilməsi;
 • 2D və ya 3D seysmik məlumatların əldə olunması, onların daxili;
 • Vəzifə öhdəlikləri  fayllarındakı başlıqlarının yoxlanılması, sətrlərdəki məlumatların sırasının öyrənilməsi, ölçü sisteminin təyin olunması;
 • 2D və ya 3D formatlı məlumatların zaman və ya dərinlik miqyasında proqram təminatının yükləmə mərhələlərini izləməklə yüklənməsi, ölçü sisteminin saxlanılması və ya konvertasiya olunması; 
 • Quyu koordinatları, altituda, inklinometriya, tavan və daban dərinlikləri, vertikan seysmik profilləmə (VSP), akustik karotaj (AK), horizontlar və ya intervallar üzrə orta sürətlər və ya sürət modeli məlumatlarının yüklənməsi;
 • Sürət modelinin qurulması;
 • Karotaj diaqramlarının analizi və interpretasiyasında iştirak edilməsi;
 • Karotaj diaqramlarının analizi və interpretasiya olunması;
 • Struktur modelin qurulmasında iştirak edilməsi;
 • Struktur modelin qurulması;
 • Quyu və seysmik interpretasiya məlumatlarının daxil edilməsi;
 • İzoxor xəritələrin qurulması;
 • Qırılma modelinin qurulması (quyu və seysmik məlumatlar əsasında);
 • Qırılmaların tipinin və amplitudasının müəyyənləşdirilməsi;
 • İlkin balans ehtiyatının qiymәtlәndirilmәsində iştirak edilməsi;
 • Struktur model əsasında geoloji qridin qurulması;
 • Quyu məlumatlarının geoloji qridə ortalaşdırma üsulu ilə köçürülməsi;
 • Quyu və seysmik məlumatlar əsasında 1D, 2D və 3D geoloji trendlərin hazırlanması;
 • Varioqram analizlərin aparılması;
 • Çöküntütoplanma konsepti əsasında fasial modelin qurulması;
 • Petrofiziki modelin qurulması;
 • İlkin balans ehtiyatların hesablanması;
 • Hidrodinamiki modelin qurulmasında iştirak edilməsi;
 • Statik məlumatlara düzəlişlərin edilməsi;
 • Müxtəlif geoloji-texnoloji tədbirləri nəzərə almaqla proqnoz ssenarilərinin hazırlanması;
 • Ssenarilər üzrə variantların hazırlanması.

Tələblər

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müvafiq istiqamət üzrə 4 il;
 • Dil bilikləri: İngilis dili;
 • Kompüter bacarıqları: MC Office proqramları;
 • 4 sertifikat müvafiq ixtisas kursu;
 • Dərketmə, detallara diqqət, dürüstlük, etik davranış, məsuliyyət, nizam-intizam, peşəkarlıq, problem analiz etmə;
 • Neft və qaz yataqlarının geologiyasının nəzəri əsaslarını, mədən geofizikasını;
 • Kompüter proqramlarından istifadə etməklə quyu karotaj diaqramlarının interpretasiyasını, korelyasiyasını və müxtəlif petrofiziki hesablamaların aparılmasını;
 • Seysmik məlumatların interpretasiyasını və quyu məlumatlarına bağlanmasını;
 • Məlumatlar bazasının yaradılması və yenilənməsini, məlumatlar üzrə keyfiyyətə nəzarəti;
 • Yataqların geoloji-petrofiziki modelləşdirilməsi üçün beynəlxalq standartlara cavab verən müvafiq üsul və vasitələrdən istifadə etməyi;
 • Yeni quyuların yerinin əsaslandırılmasını, müxtəlif geoloji-texniki tədbirlərin aparılması üçün quyuların seçilməsini;
 • Geoloji modellərin qurulmasında və ehtiyatların hesablanmasında qeyri-müəyyənliklərin təyini, təhlili və prosesə təsir dərəcəsinin araşdırılmasını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarını, mülki müdafiə qaydalarını bilməlidir.


Oxşar vakansiyalar