SOCAR

Şöbə rəisinin müavini

2437 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
09.10.23 - 08.11.23

Working conditions

 • Aylıq, rüblük və illik BMHS uyğun maliyyə hesabatlarının (Maliyyə vəziyyəti, mənfəət, zərər, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (dolayı metod) və kapitalda dəyişikliklər haqqında) hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Hər bir hesabat ayının sonunda faktiki və büdcə göstəricilərinin müqayisə etmək, yaranan fərqlərin analitik təhlilini həyata keçirmək və səbəblərini araşdırmaq;
 • Büdcə və idarəetmə hesabatlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Geoloji seysmik kəşfiyyat işlərinin BMHS və vergi uçotu üzrə mühasibat uçotu yazılışlarında əks etdirilməsinə nəzarət edilməsini həyata keçirmək;
 • Əsas vəsaitlərlə bağlı əməliyyatların SOCAR-ın uçot siyasətinə uyğun olaraq vergi və İFRS uçotu hesablarında düzgün əks etdirilməsinə, maliyyə nəticələrinin düzgünlüyünün yoxlanılmasına nəzarət etmək;
 • Aylıq, rüblük və illik maliyyə yekunları əsasında Beynəlxalq maliyyə uçotu;
 • Aralıq və illik maliyyə hesabatlarında ləğvetmə xərclərini hesablamaq (Ləğvetmə xərclərinin hesablama təlimatının hazırlanmasına və hesablama cədvəllərində ilkin verilənlərin yenilənməsini həyata keçirmək);
 • Vaxtı keçmiş debitor borclar və hesablaşma hesablarının qalığında qalan pul vəsaitləri üzrə ehtiyatın yaradılmasını təşkil etmək;
 • Ekoloji, istifadə olunmamış məzuniyyət və xəsarətə görə ehtiyatların yaradılması və dəyişikliklərin uçotda əks etdirmək;
 • İFRS 16 tələblərinə uyğun olaraq icarələrin təsnifləşdirmək və uçotunu aparmaq;
 • Təxirə salınmış vergi aktivi və öhdəliyini hesablamaq. 

Requirements